گام اول

گام دوم

گام سوم

گام آخر

ماموریت سامانه امکان در مشاوره کنکور

دوره های آموزشی سامانه امکان
12 دوره آموزشی
برای سطوح آموزشی مختلف

مشاورین منتخب

تمام مشاورین سامانه امکان

محمد بهره ور
    محمد بهره ور
  • رتبه ۶ کنکور تجربی
  • دانشجوی علوم سیاسی
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران