بورسیه آموزشی امکان

سامانه جامع کنکور

شرایط دریافت بورسیه :

1-سرپرست خانواده مادر و یا از پدر از کار افتاده باشد .

2-یکی از والدین جانباز و یا آزاده باشد .

3-عدم توانایی تامین هزینه استفاده از خدمات

4-کودکان مشغول به کار (کودکان کار)

** فرم را تکمیل نمایید و منتظر تماس نماینده امکان جهت ارزیابی تحصیلی و مشاوره آموزشی-تحصیلی و حمایتی باشید .