همکار افتخاری امکان شوید

عدالت آموزشی کنکور

شرایط همکاری با امکان :

1 – حداقل 15 سال و حداکثر 30 سال داشته باشید .

2 – فعالیت حداقل 5 ساعت در هفته .

3 – فعالیت به صورت دورکاری و غیر حضوری

4 – علاقه مند به فعالیت آموزشی و مشاوره ای

5 – نگارش حداقل یک مقاله مشاوره ای در هفته .

* همکاری به صورت افتخاری میباشد اما گواهی همکاری سامانه امکان برای شما صادر خواهد شد .